Deltares logo Chemievacatures

Deltares

Deltares

Delft

About Deltares

Werken bij Deltares

Onze mensen werken en komen van over de hele wereld. Werken voor Deltares betekent werken in een omgeving waarin flexibiliteit en denkvrijheid wordt aangemoedigd. In ons medewerkersbestand wordt een diversiteit nagestreefd die een afspiegeling is van studierichtingen aan de hogescholen en universiteiten en de relevante arbeidsmarkt. Deze brede diversiteit in achtergronden is een belangrijke kracht van Deltares. Heb je de ambitie je (wetenschappelijke) kennis permanent te blijven ontwikkelen? Ben je gedreven om zowel nationaal als internationaal voorop te lopen in je vakgebied? Zoek je graag naar innovatieve oplossingen en houd je niet van standaardwerk? Dan ben je welkom bij Deltares.

Kennis en innovatie

De uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan, vragen om innovatieve oplossingen. Daarom doen we wetenschappelijk onderzoek, bouwen we proefopstellingen, testen in onze Deltagoot en staan met onze laarzen in de modder om te testen in het veld. Zo komen we tot slimme innovaties en bruikbare oplossingen voor mens, milieu en maatschappij. Zoals de door Deltares ontwikkelde grofzandbarrière. Een technologie die sneller, goedkoper en duurzamer werkt dan de traditionele aanpak om dijken te verstevigen.

Teamwork

Bij Deltares werken we samen in internationale, multidisciplinaire teams. Niet alleen met collega’s die leidend zijn in hun vakgebied, maar ook met partners en opdrachtgevers. Collega’s komen uit verschillende werelden en disciplines zoals hydrologen, planologen, ecologen, economen en morfologen. Onze kennis maken we bruikbaar voor anderen. We delen die vanuit de overtuiging dat werken vanuit ‘dare to share’ kansen biedt om het nóg beter te doen en om van elkaar te leren.

Impact

Ons werk heeft impact op de samenleving. Zo kijken we wat de gevolgen zijn van klimaatveranderingen: welke maatregelen zijn nodig bij het scenario van versnelde zeespiegelstijging? We brengen de gevolgen van cyberaanvallen op waterveiligheid in kaart. En we onderzoeken hoe we de impact van plastic op ons milieu, gezondheid en maatschappij kunnen verminderen. Allemaal projecten waarmee we zorgen dat delta’s leefbaar en veilig blijven, ook voor generaties na ons!

Jouw ontwikkeling

Bij Deltares werk je vanuit jouw talent en krijg je volop ruimte om dit verder te ontwikkelen. Werken bij Deltares betekent vrijheid om binnen onze strategie je werk zelf vorm te geven. Het vraagt pro-activiteit, samenwerkingsgerichtheid en ondernemerschap. Niets is onmogelijk bij Deltares!

Historie

Deltares is in 2008 ontstaan uit de samenvoeging van GeoDelft; Delft Hydraulics; delen van TNO–Bouw en Ondergrond en delen van de specialistische diensten RIZA, RIKZ en DWW van Rijkswaterstaat. De vorming van een kennis- en innovatiecentrum voor deltavraagstukken was van groot belang om de kwetsbare en overstromingsgevoelige Nederlandse delta duurzaam bewoonbaar te houden. Het doel is om aan zowel overheid als bedrijfsleven advies te geven en om de in Nederland beschikbare kennis te bundelen en te versterken zodat innovatieve oplossingen werden gevonden om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Ook speelt Deltares een belangrijke rol in het internationaal ontsluiten van de Nederlandse kennis op het gebied van waterbeheer. Deltares is nu een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. We richten ons voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken we nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Ons motto is ‘Enabling Delta Life’. Als toegepast kennisinstituut is Deltares succesvol als haar kennis wordt verzilverd in en voor de samenleving. Deltares stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kennis en de adviezen.

Jobs at Deltares